Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Regulamin Artes Design Store

§ 1 Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Artes Design Store reprezentowany przez Izabelę Domicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Artes Design Izabela Domicz, z siedzibą przy ul. Pokrzywno 30, 61-315 Poznań, NIP: 782-209-09-26, REGON: 300865908.

2. Sklep Artes Design Store prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Artes Design Store.

3. Klientem Artes Design Store może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

4. Każdy Klient składający zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia ze stosowania zawartych w nim zasad.

5. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie przez Klienta pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.


§ 2 Rejestracja Klienta i ochrona prywatności

1. Rejestracja Klienta dokonywana jest po podaniu danych w formularzu rejestracyjnym.

2. Podanie przez Klienta danych rejestracyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie produktu. Artes Design Store nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające w błędnego podania danych przez Klienta.

3. Klient zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uznaje się kontakt lub adres doręczenia podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Artes Design Store zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą nieprawidłowe lub niewystarczające do realizacji zamówienia (niepełne).

5. Dokonanie rejestracji na stronie Artes Design Store jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Artes Design Store danych osobowych Klienta (jeżeli takie zostały podane).

6. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie i będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Artes Design Store. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z przedmiotem działalności Artes Design Store poprzez zapis do newslettera.


§ 3 Przedmiot działalności Artes Design Store

1. Przedmiotem działalności Artes Design Store jest sprzedaż produktów designerskich autorstwa zespołu projektowego Artes Design za pośrednictwem Internetu.

2. Artes Design Store prezentuje cyfrowe fotografie oferowanych produktów, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną.

3. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek produktu oraz jego podstawowe cechy. Produkty mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki komponentów. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wytwarzane pod konkretne zamówienie Klienta, są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta Artes Design obowiązującą na terenie Polski i Unii Europejskiej.


§ 4 Ceny

1. Artes Design Store prowadzi politykę nastawioną na stymulację zainteresowania designem w Polsce, w związku z czym dla kupujących będących rezydentami Polski obowiązują niższe ceny niż w innych krajach UE. Artes Design Store rezerwuje sobie prawo dowolnego ustalania cen w zależności od kraju przeznaczenia zamówienia.

2. Wszystkie ceny obowiązujące na terenie Polski podawane są w złotych polskich i zawierają VAT, natomiast ceny obowiązujące na terenie Unii Europejskiej są podawane w Euro i zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4. Sklep Artes Design Store zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.


§ 5 Zakupy

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy Artes Design Store pod adresem internetowym: http://artesdesign.pl/store.

2. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w dniu jego otrzymania lub następnego dnia, jeżeli zamówienie zostało złożone po godzinie 16.00, jednocześnie zachowując prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez kupującego dane będą niepełne, błędne, nieprawdziwe lub wykonanie będzie technicznie nieracjonalne.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: a) w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na konto podane na stronie Artes Design Store po zaksięgowaniu wpłaty na konto.b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Pay pal - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Pay pal.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem produkcji pod konkretne zamówienie Klienta. Na tym etapie nie ma już możliwości wprowadzania nieodpłatnie jakichkolwiek zmian lub wycofania zamówienia. Wprowadzenie zmian na tym etapie wymaga dopłaty i na pisemną prośbę Klienta zostanie wycenione przez Artes Design Store, natomiast wycofanie zamówienia wiąże się z utratą wpłaconych środków.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod adresem store@artesdesign.pl.

6. W przypadku błędu w cenie lub opisie, sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówień zawierających niewłaściwe informacje. Klient otrzyma pocztą elektroniczną propozycję podtrzymania umowy z właściwymi danymi lub jej anulowania. W przypadku braku odpowiedzi zamówienie zostanie anulowane.


§ 6 Płatność

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:a) płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Pay Palb) płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu 57 1050 1533 1000 0090 6239 1223

2. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy kurierem.


§ 7 Koszty i terminy dostawy

1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia - określony w dniach roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W przypadku zamówienia na towary o różnym czasie realizacji obowiązuje najdłuższy z podanych terminów.

2. Termin otrzymania przesyłki to termin realizacji + przewidywany czas dostawy.Maksymalny czas dostawy zamówienia kurierem na terenie kraju wynosi 3 dni robocze. Maksymalny czas dostawy zamówienia w Europie za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 14 dni roboczych.

3. Cena przesyłki krajowej i zagranicznej jest podana w sklepie Artes Design Store w odniesieniu do każdego produktu indywidualnie. W szczególnych przypadkach wysokość kosztów dostawy zależy od specyfiki produktu i będzie ustalana z Klientem przed wysyłką.

4. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


§ 8 Zwroty i reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Artes Design Store są wytwarzane pod indywidualne zamówienie klienta, w związku z czym nie ma możliwości rezygnacji z zakupionego produktu zgodnie z art. 10 Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". W przypadku gdy stroną kupującą jest przedsiębiorca sprzedający Artes Design Store rezerwuje sobie prawo wyłączenia rękojmi.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.

3. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: ul. Kościelna 30/53, 60-538 Poznań. Koszt odesłania produktu sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu.


§ 9 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Artes Design Store należy kierować na adres e-mail: store@artesdesign.pl

2. Artes Design zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie artesdesign.pl/store w zakładce Regulamin.